UOJ Logo tl_xujiayi的博客

博客

#621求调

2023-09-12 18:35:36 By tl_xujiayi
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int h[500001],nxt[1000001],val[1000001],zd[1000001],cnt=0;
int n,m,s;
long long dis[500001];
bool inq[500001];
int q[10000001],f,e;
void addedge(int a,int b,int c){
  cnt++;
  val[cnt]=c,zd[cnt]=b,nxt[cnt]=0;
  nxt[cnt]=h[a];
  h[a]=cnt;
}
signed main(){
  cin>>n>>m>>s;
  for(int i=1;i<=m;i++){
    int a,b,c;
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    addedge(a,b,c);
  }
  memset(dis,-1,sizeof(dis));
  dis[s]=0,inq[s]=1;
  q[1]=s,f=1,e=1;
  while(f<=e){
    int u=q[f++];
    for(int p=h[u];p;p=nxt[p]){
      int v=zd[p],c=val[p];
      if(dis[v]==-1||dis[v]>dis[u]+c){
        dis[v]=dis[u]+c;
        if(inq[v]==0)q[++e]=v,inq[v]=1;
      }
    }
    inq[u]=0;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++){
    if(dis[i]!=-1)printf("%d ",dis[i]);
    else printf("-1 ");
  }
}

写了个 SPFA 过不了,求助 /kk

关于 UOJ Round

2023-07-04 12:43:53 By tl_xujiayi

有没有大神能解答一下 UER、UTR、UNR 大致是什么难度啊,谢谢!

求助CSP-S2022T1假期计划

2023-05-09 20:17:04 By tl_xujiayi

我觉得这道题就是个最短路,SPFA 跑 $n$ 遍应该略大于 $O(n^2)$,模拟赛时间不够,我采用了 Floyd,然后加上一个 $O(n^4)$ 的枚举,采用分讨略微优化一点时间,感觉可以排序大幅减少枚举次数,求大神帮助剪枝,thx。

我的代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m,k;
bool ed[10001][10001];
int zhuan[10001][10001];
long long val[2512];
bool cmp(long long a,long long b){
  return a>b;
}
int main(){
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(0);cout.tie(0);
  cin>>n>>m>>k;
  memset(zhuan,-1,sizeof(zhuan));
  for(register int i=1;i<n;i++)cin>>val[i];
  for(register int i=0;i<m;i++){
    register int fr,to;
    cin>>fr>>to;
    ed[fr-1][to-1]=1;//数据较小,邻接矩阵存边比前向星快
    ed[to-1][fr-1]=1;
    zhuan[fr-1][to-1]=0;
    zhuan[to-1][fr-1]=0;
  }
  if(k==0){
    unsigned long long res=0;
    for(register int a=1;a<n;a++){//枚举
      for(register int b=1;b<n;b++){
        if(b==a)continue;
        for(register int c=1;c<n;c++){
          if(c==a||c==b)continue;
          for(register int d=1;d<n;d++){
            if(d==a||d==b||d==c)continue;
            if(ed[0][a]==1){
              if(ed[a][b]==1){
                if(ed[b][c]==1){
                  if(ed[c][d]==1){
                    if(ed[d][0]==1){
                      if(val[a]+val[b]+val[c]+val[d]>res){//因为没有预处理转车,肯定转车次数为0
                        res=val[a]+val[b]+val[c]+val[d];
                      }
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
    cout<<res;
  }else{
    for(register int a=0;a<n;a++){//跑Floyd(Floyed)
      for(register int b=0;b<n;b++){
        if(b==a)continue;
        for(register int c=0;c<n;c++){
          if(c==a||c==b)continue;
          if(ed[a][b]&&ed[b][c]){
            ed[a][c]=1;
            if(zhuan[a][c]==-1||zhuan[a][b]+zhuan[b][c]+1<zhuan[a][c])zhuan[a][c]=zhuan[a][b]+zhuan[b][c]+1;//计算转车次数
          }
        }
      }
    }
    unsigned long long res=0;
    for(register int a=1;a<n;a++){//枚举
      for(register int b=1;b<n;b++){
        if(b==a)continue;
        for(register int c=1;c<n;c++){
          if(c==a||c==b)continue;
          for(register int d=1;d<n;d++){
            if(d==a||d==b||d==c)continue;
            if(ed[0][a]==1){
              if(ed[a][b]==1){
                if(ed[b][c]==1){
                  if(ed[c][d]==1){
                    if(ed[d][0]==1){
                      if(zhuan[0][a]>k||zhuan[a][b]>k||zhuan[b][c]>k||zhuan[c][d]>k||zhuan[d][0]>k)continue;//转车不能多于k次
                      if(val[a]+val[b]+val[c]+val[d]>res){
                        res=val[a]+val[b]+val[c]+val[d];
                      }
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
    cout<<res;
  }
}

我觉得优化下可以比 $45$ 分多,感激不尽!

关于一种新型排序思想

2023-05-07 15:50:27 By tl_xujiayi

我们可不可以使用若干个队列存储数列中有序的子序列,然后用线段树维护队首,每次比较队首求最小值,直到所有队列为空。

这种排序算法似乎时间复杂度最好 $O(n)$,最坏 $O(n \log n)$。

求助SPOJ

2023-04-09 17:36:58 By tl_xujiayi

我注册 SPOJ,一直显示“wrong or unfilled captcha”,请问是什么情况

tl_xujiayi Avatar